เพมคำเตอนเกยวกบกลองของขวญและฟเจอรแชทในการใหคะแนนเกม