สภาคองเกรสเรยกรองใหผจดพมพจดการกบความคลงไคลในชมชนเกม