สญญาวาโอกาสในการสรางรายไดและการจดวางโฆษณาจะงายขนในป