ผพฒนาเรยกรองความสนใจถงขอบกพรองในระบบลงกยอนกลบของผพฒนา