ปราบปรามผรวไหลและประสบปญหาการรวไหลของตวละครใหมอยางรวดเรว