ทมคาซงถกทำลายโดยศลกากรของสหรฐอเมรกากลาววาพวกเขาตกใจ