คดวาสามารถหลกเลยงสหภาพแรงงานไดโดยตอบสนองความตองการของคนงาน