การเพมขดความสามารถของผเลนเปนเกณฑแหงความสำเรจขนสงสด