กลาววารฐบาลสหราชอาณาจกรทำใหอตสาหกรรมสรางสรรคตกอยในความเสยง