Mundfish ผู้พัฒนา Atomic Heart ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ากำลังรวบรวมข้อมูลผู้ใช้และมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐของรัสเซีย

เมื่อต้นสัปดาห์ มีรายงานที่ค่อนข้างระเบิดจาก AIN.ทุน (เปิดในแท็บใหม่) เว็บไซต์ร้านค้าของ Mundfish ในรัสเซียที่อ้างว่ามีข้อความแจ้งผู้ใช้ว่าข้อมูลของพวกเขาอาจถูกรวบรวมและส่งไปยังหน่วยงานของรัฐของรัสเซีย รวมถึงสำนักงานภาษีและ Federal Security Service (FSB) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางรัสเซียที่มีอำนาจกว้างขวางในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ และการต่อต้านการก่อการร้าย

Recommended Posts